Видео курс

Тема 12. Специални/позитивни мерки


Видеото разглежда втората хипотеза, при която неравното третиране не се счита за дискриминация - специалните/позитивни мерки. Специалните мерки не се считат за дискриминационни и не създават ново неравенство. Целта им да е поправят съществуващо неравенство. Такива, например, са мерките за поощряване на конкурентността на жените на пазара на труда и стипендии за ученици в неравностойно положение. 
Продължителност: 3 мин.