Видео курс

Тема 3: Видове дискриминация: Пряка дискриминация


Дискриминацията е няколко вида. Третото видео в поредицата се спира върху една от формите на дискриминацията - пряката дискриминация.
Член 4, ал 2 от ЗЗДискр въвежда определението на пряката дискриминация: "Пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на признаците по ал. 1, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства." Видеото разяснява кои три основни елемента трябва да са налице, за да говорим за пряка дискриминация.
 
Продължителност: 5:25 мин